Aannameprocedure

Tijdelijke aanpassing aannameprocedure vanaf 1 september 2020

Procedure voor het aannemen van een nieuwe leerling op De Vrije Ruimte (DVR):

1.1. Kennismaken met de school op Open Middag of Informatie-avond

Let op: Wanneer je op zoek bent naar een school voor voortgezet onderwijs, houd er dan rekening mee dat De Vrije Ruimte een kind kan begeleiden vanaf VMBO-T-niveau.

De Vrije Ruimte kan een leerling voorbereiden op staatsexamens op het niveau VMBO-T, Havo en VWO.

 Zolang de school grotendeels gesloten is en er geen grote groepen bij elkaar mogen komen, kun je een afspraak maken voor een rondleiding door de school. De rondleiding kan op woensdag tussen 10.00-16.00 uur plaatsvinden met een van de vaste begeleiders.

 1.2. Kijkdag à € 25

 • Een kijkdag is bedoeld om De Vrije Ruimte te ervaren en te zien of dit mogelijk de juiste school is voor dit kind
 • Voor de kijkdag ondertekenen ouders een formulier waarin ze de uitgangspunten en basisprincipes van de school onderschrijven
 • Een kijkdag voor basisschoolleerlingen kan op maandag of
 • Een kijkdag voor middelbare schoolleerlingen kan na 1 juni op dinsdag of vrijdag

1.3. Intakegesprek waarin we bespreken:

 • de ontwikkeling van het kind van nul tot nu, thuis (en op school)
 • waarom gekozen voor democratisch onderwijs?
 • wederzijdse verwachtingen (wat verwachten ouders en leerling van school, wat verwacht de school van ouders en leerling?)
 • als verwachtingen overeen komen, dan wenperiode afspreken

1.4. Wenperiode, €25 per dag

 • Wendagen zijn bedoeld om minimaal acht dagen, van maandag t/m woensdag de week daarop, De Vrije Ruimte te ervaren en erachter te komen of dit inderdaad de juiste school is voor dit
 • Omdat fysiek bezoek aan de school beperkt mogelijk is, vragen we basisschoolleerlingen om minimaal gedurende 2 weken iedere maandag en donderdag naar school te komen om te ervaren en erachter te komen of dit inderdaad de juiste school is voor dit Andere contactmomenten vinden online plaats.
 • Tijdens de eerste maandagkring (voor basisschoolleerlingen op school voor middelbare schoolleerlingen online) stelt de leerling zich De docent die de kring begeleidt, stelt een maatje voor voor deze leerling. Samen gaan ze alle maandagkringen langs om de wenleerling voor te stellen.
 • Na deze maandagkring heeft de mentor een gesprekje met de wenleerling:
 1. Wat wil je deze week doen?
 2. Afspraken doornemen
 3. Sociocratische besluitvorming (bemiddelingskring) uitleggen
 4. Mentor is aanspreekpunt, wanneer die er niet is, één van de andere mentoren
 • Tussentijds zijn er evaluatiegesprekken met leerling, ouders en school

1.5. Bespreking van de wenleerling in de maandagkringen, op maandagochtend na de wendagen:

 • maandagkring Hannelore: 4-7 jaar;
 • maandagkring Claartje: 7-10 jaar;
 • maandagkring Myriam: 10-12 jaar; maandagkring VO Marty 12+ ,
 • maandagkring VO Casimir: 12+,
 • maandagkring VO Roeline 12+.

In de maandagkring vertellen de leerlingen en de

docent die de kring begeleidt (met medeneming van opmerkingen van andere docenten) wat ze hebben gezien van deze wenleerling. De wenleerling vertelt wat hij heeft gezien van DVR. Andere leerlingen geven tops en tips aan de wenleerling, de wenleerling geeft tops en tips aan DVR. N.a.v. wat voorzitter gehoord heeft aan tips en tops doet deze een voorstel:

 • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
 • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
 • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode).

1.6. Besluitvorming over aanname wenleerling in de Leerlingenkring na de wendagen op basis van de voorstellen vanuit alle maandagkringen.

 • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
 • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
 • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode)

1.7. Besluitvorming over aanname wenleerling in de begeleiderskring na de wendagen op basis van wat begeleiders gezien hebben. .

 • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
 • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
 • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode)

1.8. Besluitvorming over aanname wenleerling tijdens evaluatiegesprek met leerling, ouders en

 • Leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
 • Leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
 • Leerling verlengt wenperiode met 1 week of zoveel langer als nodig is (maximaal tot het einde van een volgende periode)

2. Kosten

2.1. De kosten voor het onderwijs op De Vrije Ruimte zijn als volgt:

 • wennen:

kijkdag: € 25 voor één kijkdag
wenperiode: € 200 voor een periode van maandag t/m woensdag in de week erop
verlengde wenperiode: € 200 voor een periode van donderdag t/m woensdag 2 weken later

 • ouderbijdrage, gedurende 12 maanden per schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli):  De ouderbijdrage en ouderparticipatie vindt je hier.

2.2. Deze bedragen zijn inclusief begeleiding, materiaalgebruik en biologische catering. Indien u ervoor kiest uw kind eten mee te geven, blijft de ouderbijdrage gelijk.

2.3. De ouderbijdrage is exclusief aanvraagkosten staatsexamens.

2.4. Indien een leerling gedurende het schooljaar op De Vrije Ruimte ingeschreven wordt, is voor dat schooljaar een evenredig deel van de lopende maand plus de resterende maanden van het schooljaar tot en met juli verschuldigd.

2.5. De ouderbijdrage is vanaf de 1e van de maand waarin een leerling 5 jaar wordt.

2.6. In het geval van een wijziging in het aantal dagen per week dat een leerling jonger dan 5 jaar naar De Vrije Ruimte komt:

2.6.1. Meer dagen per week: de verhoogde ouderbijdrage is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin de verhoging ingaat

2.6.2. Minder dagen per week: de ingangsdatum voor het verlagen van de ouderbijdrage is steeds de 1e van de maand. Indien het aantal dagen dat uw kind naar school komt al vóór het einde van de maand verminderd wordt, wordt de ouderbijdrage pas verlaagd met ingang van de 1e van de volgende maand.

2.7. Indien een leerling gedurende het schooljaar uitgeschreven wordt bij De Vrije Ruimte, is de ouderbijdrage verschuldigd voor de volledige maand waarin de leerling weggaat. Hierbij wordt de uitschrijfdatum als uitgangspunt genomen.

2.8. De ouderbijdrage dient steeds vóór de 1e van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het is mogelijk de ouderbijdrage per maand, per kwartaal, per half jaar of per schooljaar te voldoen. Dit kan op het inschrijfformulier aangegeven worden.

2.9. In het geval van achterstallige betaling hanteren wij de volgende procedure:

 • na 4 weken: 1e schriftelijke betalingsherinnering
 • na 5 weken: 1e gesprek, betalingsregeling afspreken
 • na 6 weken: 2e schriftelijke betalingsherinnering
 • na 8 weken: 2e gesprek: betalingsvoortgang bespreken
 • na 12 weken: indien er geen voortgang is in de betaling is uw kind niet meer welkom op school

3. Toestemming

3.1. Beeldmateriaal

Wij vragen ouders éénmalig toestemming voor het verspreiden van beeldmateriaal van hun kind. U kunt hierbij denken aan foto’s en filmpjes op onze website, foto’s op het blog en verspreiden van het blog via Facebook en Twitter. Daarnaast gebruiken wij ook foto’s waar leerlingen op staan voor ons PR-materiaal zoals posters, folders en de schoolgids.

3.1.1. Op het moment dat wij beeldmateriaal van uw kind gebruiken, zullen wij niet opnieuw toestemming vragen.

3.1.2. Beeldmateriaal wordt niet verwijderd op het moment dat een leerling de school verlaat.

3.2. Adresgegevens

Wij vragen ouders toestemming voor het delen van hun adresgegevens met andere ouders binnen de school. Dit gebeurt via een adreslijst die beschikbaar is op Coachi, ons forum en leerlingvolgsysteem.

4. Betrokkenheid van ouders bij school

4.1. Wij verwachten van ouders dat ze vertrouwen hebben in het kind en in de manier waarop het zich ontwikkelt.

4.2. Wij vragen betrokkenheid die zich uit in inzet van de ouders bij de ouderkring (1x per maand) en het meehelpen met de schoonmaak van de school (5x per jaar). Het is mogelijk om deelname aan de schoonmaak af te kopen voor een bedrag van € 300 per schooljaar.

4.3. Wij verwachten van ouders dat zij een actieve bijdrage leveren aan de organisatie (ouderparticipatie). Dit betekent, dat een ouder(paar) minimaal 50 uur per jaar meehelpt op school.

4.4. Ieder jaar ondertekenen ouders opnieuw dat zij achter de uitgangspunten en basisprincipes van De Vrije Ruimte staan.

5. Klachtenregeling

5.1. In eerste instantie proberen ouders de kwestie uit te praten met de mentor van hun kind om tot een goede oplossing te komen.

5.2. Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, of bij klachten over de schoolleiding, kunnen ouders hun klacht voorleggen aan de directie van de school. We proberen dan tot een aanvaardbare oplossing te komen.

5.3. Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan het bestuur. Dat doet een uitspraak nadat alle partijen gehoord zijn. U kunt uw brief richten aan het bestuur van De Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen, t.n.v. De heer Hans Herlaar, Stadhouderslaan 15, 2517 HV Den Haag.schermafbeelding-2016-09-25-om-23-13-34


Wil je je kind aanmelden op De Vrije Ruimte? Stuur een email.