Geen talent over de balk gooien

Met de voortschrijdende globalisering en de toename van het onderwijspeil in opkomende economieën als China en India is een vrij hoog maar homogeen opgeleide beroepsbevolking niet langer voldoende om ons huidige hoge welvaarts- en welzijnspeil vast te houden. We moeten alle Nederlanders aanmoedigen juist hun unieke talenten, hun sterke punten te ontwikkelen en te exploiteren. Dat vergt onderwijs dat die unieke talenten herkent, erkent en ontwikkelt, een onderwijssysteem dat variatie en differentiatie aanmoedigt en koestert. De Onderwijsraad moet daar vandaag tijdens zijn bijeenkomst over het onderwijsbeleid van de regering op inzetten. Het onderwijssysteem moet docenten met een individuele, talentontwikkeling gerichte benadering de ruimte laten, en dat lukt vaak nog onvoldoende. Het is in dat licht interessant dat in Finland, een land waar we ons graag aan spiegelen als lichtend voorbeeld voor goed innovatiebeleid, de centraal vastgestelde eindtermen en de onderwijsinspectie al jaren geleden zijn afgeschaft. Tezelfdertijd heeft het docentschap in Finland een veel hogere maatschappelijke status dan hier. Het onderwijs is bij uitstek de plaats om waarden als ambitie, excellentie en ondernemerschap te ontwikkelen. Het Innovatieplatform is daarom onlangs het project ‘Leren Excelleren’ gestart, met als doelstelling om samen met het onderwijsveld en met beleidsmakers een impuls te geven aan een meer op individuele talentontwikkeling en excellentie gerichte onderwijsfilosofie. Onderwijs dat leerlingen en studenten aanmoedigt om hun unieke talenten, cognitief, creatief of anderszins, te ontwikkelen zal hen ook later in hun leven stimuleren tot ondernemerschap. Tegen die achtergrond is de doelstelling van het kabinet om in 2010 een hoger onderwijsdeelname van 50 procent te realiseren veel te bescheiden. We kunnen ons niet veroorloven dat in Nederland een snipper talent verloren gaat. De enige juiste doelstelling is de gehele bevolking zo hoog mogelijk op te leiden.

 

Publicatiedatum: 1-12-2005 Copyright © 2005 Het Financieele Dagblad
Auteurs: Alexander Rinnooy Kan en Frans van Vught
Dr. Alexander Rinnooy Kan en prof. dr. Frans van Vught zijn lid van het Innovatieplatform en voorzitter en lid van de werkgroep ‘Leren excelleren’.

Download dit artikel hier als pdf.

Lees hier een reactie op dit artikel.