Aanmeld procedure

Procedure voor het aannemen van een nieuwe leerling op De Vrije Ruimte (DVR):

1.1. Kennismaken

Kom naar de open middag of informatieavond.

Let op: Wanneer u op zoek bent naar een school voor voortgezet onderwijs, houd er dan rekening mee dat De Vrije Ruimte een kind kan begeleiden vanaf het niveau vmbo-t.

1.2. Kijkdag

Een kijkdag is bedoeld om De Vrije Ruimte te ervaren en te zien of dit mogelijk de juiste school is voor dit kind. Vóór de kijkdag ondertekenen ouders dit formulier waarin ze de uitgangspunten en basisprincipes van de school onderschrijven.

1.3. Intakegesprek, waarin we bespreken:

de ontwikkeling van het kind van nul tot nu, thuis (en op school)
waarom gekozen voor democratisch onderwijs?
wederzijdse verwachtingen (wat verwachten ouders van school, wat verwacht de school van ouders?)
als verwachtingen overeen komen, dan wenperiode afspreken

1.4. Wendagen

Wendagen zijn bedoeld om minimaal acht dagen, van maandag t/m woensdag de week daarop, De Vrije Ruimte te ervaren en erachter te komen of dit inderdaad de juiste school is voor dit kind.
Tijdens eerste maandagkring stelt kind zich voor. De mentor stelt een maatje voor voor deze leerling. Samen gaan ze alle maandagkringen langs om de wenleerling voor te stellen.
Na deze maandagkring heeft de mentor een gesprekje met de wenleerling:
Wat wil je deze week doen?
Afspraken doornemen
Sociocratische besluitvorming (bemiddelingskring) uitleggen
Mentor is aanspreekpunt, wanneer die er niet is, is een van de andere mentoren beschikbaar

1.5. Bespreking van de wenleerling in de maandagkringen op maandagochtend na de wenweek

Maandagkring PO-onderbouw 4-6 jaar: Hannelore
Maandagkring PO-middenbouw  6-9 jaar: Claartje
Maandagkring PO-bovenbouw 9-12 jaar: Myriam
Maandagkring VO-onderbouw 12-14 jaar: Marty
Maandagkring VO-middenbouw 14-16 jaar: Nazly
Maandagkring VO-bovenbouw 15+: Casimir

In de maandagkring vertelt iedereen wat hij heeft gezien van deze wenleerling. De wenleerling vertelt wat hij heeft gezien van De Vrije Ruimte.
In de maandagkring geven andere leerlingen tops en tips aan de wenleerling, de wenleerling geeft tops en tips aan De Vrije Ruimte.
N.a.v. wat voorzitter gehoord heeft aan tips en tops doet deze een voorstel:
leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
leerling verlengt wenperiode met 2 weken

1.6. Besluitvorming over aanname wenleerling in de leerlingenkring op woensdagochtend in de wenweek op basis van de voorstellen vanuit alle maandagkringen.

1.7. Bespreking van de leerling in het kernteam op woensdagmiddag om 13:00 uur

1.8. Besluitvorming over aanname wenleerling met ouders en kind op woensdagmiddag om 16:00 uur

Hier wordt, alle overwegingen meegenomen hebbende, de beslissing genomen:
leerling komt definitief naar De Vrije Ruimte
leerling komt niet naar De Vrije Ruimte
leerling verlengt wenperiode met 2 weken

2. Kosten

2.1. De kosten voor het onderwijs op De Vrije Ruimte zijn als volgt:

  • wennen:

kijkdag: € 20 voor één kijkdag
wenperiode: € 160 voor een periode van maandag t/m woensdag in de week erop
verlengde wenperiode: € 160 voor een periode van donderdag t/m woensdag 2 weken later

  • ouderbijdrage, gedurende 12 maanden per schooljaar (van 1 augustus t/m 31 juli):  De ouderbijdrage en ouderparticipatie vindt je hier.

2.2. Deze bedragen zijn inclusief begeleiding, materiaalgebruik en biologische catering. Indien u ervoor kiest uw kind eten mee te geven, blijft de ouderbijdrage gelijk.

2.3. De ouderbijdrage is exclusief aanvraagkosten staatsexamens.

2.4. Indien een leerling gedurende het schooljaar op De Vrije Ruimte ingeschreven wordt, is voor dat schooljaar een evenredig deel van de lopende maand plus de resterende maanden van het schooljaar tot en met juli verschuldigd.

2.5. De ouderbijdrage is € 350 (voor het 1e kind) vanaf de 1e van de maand waarin een leerling 5 jaar wordt.

2.6. In het geval van een wijziging in het aantal dagen per week dat een leerling jonger dan 5 jaar naar De Vrije Ruimte komt:

2.6.1. Meer dagen per week: de verhoogde ouderbijdrage is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin de verhoging ingaat

2.6.2. Minder dagen per week: de ingangsdatum voor het verlagen van de ouderbijdrage is steeds de 1e van de maand. Indien het aantal dagen dat uw kind naar school komt al vóór het einde van de maand verminderd wordt, wordt de ouderbijdrage pas verlaagd met ingang van de 1e van de volgende maand.

2.7. Indien een leerling gedurende het schooljaar uitgeschreven wordt bij De Vrije Ruimte, is de ouderbijdrage verschuldigd voor de volledige maand waarin de leerling weggaat. Hierbij wordt de uitschrijfdatum als uitgangspunt genomen.

2.8. De ouderbijdrage dient steeds vóór de 1e van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het is mogelijk de ouderbijdrage per maand, per kwartaal, per half jaar of per schooljaar te voldoen. Dit kan op het inschrijfformulier aangegeven worden.

2.9. In het geval van achterstallige betaling hanteren wij de volgende procedure:

  • na 4 weken: 1e schriftelijke betalingsherinnering
  • na 5 weken: 1e gesprek, betalingsregeling afspreken
  • na 6 weken: 2e schriftelijke betalingsherinnering
  • na 8 weken: 2e gesprek: betalingsvoortgang bespreken
  • na 12 weken: indien er geen voortgang is in de betaling is uw kind niet meer welkom op school

3. Toestemming

3.1. Beeldmateriaal

Wij vragen ouders éénmalig toestemming voor het verspreiden van beeldmateriaal van hun kind. U kunt hierbij denken aan foto’s en filmpjes op onze website, foto’s op het blog en verspreiden van het blog via Facebook en Twitter. Daarnaast gebruiken wij ook foto’s waar leerlingen op staan voor ons PR-materiaal zoals posters, folders en de schoolgids.

3.1.1. Op het moment dat wij beeldmateriaal van uw kind gebruiken, zullen wij niet opnieuw toestemming vragen.

3.1.2. Beeldmateriaal wordt niet verwijderd op het moment dat een leerling de school verlaat.

3.2. Adresgegevens

Wij vragen ouders toestemming voor het delen van hun adresgegevens met andere ouders binnen de school. Dit gebeurt via een adreslijst die beschikbaar is op Coachi, ons forum en leerlingvolgsysteem.

4. Betrokkenheid van ouders bij school

4.1. Wij verwachten van ouders dat ze vertrouwen hebben in het kind en in de manier waarop het zich ontwikkelt.

4.2. Wij vragen betrokkenheid die zich uit in inzet van de ouders bij de ouderkring (1x per maand) en het meehelpen met de schoonmaak van de school (5x per jaar). Het is mogelijk om deelname aan de schoonmaak af te kopen voor een bedrag van € 300 per schooljaar.

4.3. Wij verwachten van ouders dat zij een actieve bijdrage leveren aan de organisatie (ouderparticipatie). Dit betekent, dat een ouder(paar) minimaal 50 uur per jaar meehelpt op school.

4.4. Ieder jaar ondertekenen ouders opnieuw dat zij achter de uitgangspunten en basisprincipes van De Vrije Ruimte staan.

5. Klachtenregeling

5.1. In eerste instantie proberen ouders de kwestie uit te praten met de mentor van hun kind om tot een goede oplossing te komen.

5.2. Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, of bij klachten over de schoolleiding, kunnen ouders hun klacht voorleggen aan de directie van de school. We proberen dan tot een aanvaardbare oplossing te komen.

5.3. Als dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan het bestuur. Dat doet een uitspraak nadat alle partijen gehoord zijn. U kunt uw brief richten aan het bestuur van De Stichting Natuurlijk Leren Scheveningen, t.n.v. De heer Hans Herlaar, Stadhouderslaan 15, 2517 HV Den Haag.schermafbeelding-2016-09-25-om-23-13-34

 


Wil je je kind aanmelden op De Vrije Ruimte? Stuur een email.